ประวัติโดยย่อ

     โรงเรียนบ้านเวียงใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464 โดยเปิดสอนที่ศาลาวัดหลวง แล้วจึงย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน   ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)

ปีการศึกษา 2543  ได้ทดลองนำร่องการขยายการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จาก 6 ปี เป็น 9 ปี

ปีการศึกษา 2544 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยในเครือข่าย

กาญจนาภิเษก

ปีการศึกษา 2544 - ปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท(Science in Rural School ; SiRS) ,โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม,ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

ปีการศึกษา 2550 เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)